เลือกภาษา

+66 (0)2-943-5814-5 info@envirservicelab.com

บริการเฝ้าระวัง ตรวจติดตาม และทดสอบคุณภาพน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

ให้บริการเก็บตัวอย่างและทดสอบคุณภาพน้ำเสีย/น้ำทิ้ง ด้วยเครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย โดยมีรายการที่ให้บริการ ดังนี้ 

รายการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

Water wastewater monitoring and testing services