เลือกภาษา

+66 (0)2-943-5814-5 info@envirservicelab.com

บริการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามระดับเสียง

ให้บริการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามระดับเสียงทั่วไป และระดับเสียงรบกวน ทั้งในพื้นที่ทำงาน และบริเวณทั่วไป ด้วยเครื่องตรวจวัดระดับเสียง (Sound level meter) ที่ทันสมัย และถูกต้องตามมาตรฐานสากล

Lao 3

Samui 5

รายการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามระดับเสียง มีดังนี้

รายการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามระดับเสียง

Noise monitoring service