เลือกภาษา

+66 (0)2-943-5814-5 info@envirservicelab.com

บริการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามและทดสอบความสั่นสะเทือน

ให้บริการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามและทดสอบความสั่นสะเทือนสำหรับโครงการต่างๆ ในระยะก่อนการดำนินการ ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ด้วยเครื่องตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน (Vibration meter)

Lao 7

UBON 4