เลือกภาษา

02-943-5814-5 envirsergroup@gmail.com

                                      info@envirservicelab.com

บริษัท เอ็นไวร์ เซอร์วิส แล็บ จำกัด เป็นบริษัท ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้บริการเฝ้าระวังและติดตาม ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ น้ำเสีย, น้ำทิ้ง, น้ำดื่ม, นํ้าผิวดิน, นํ้าใต้ดิน, นํ้าจากระบบหล่อเย็น, นํ้าจากแรงดันหม้อไอนํ้า ตรวจวัดระดับเสียง และความสั่นสะเทือน ห้องปฏิบัติการบริษัท เอ็นไวร์ เซอร์วิส แล็บ จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศและเสียง มลพิษทางน้ำ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์