เลือกภาษา

02-943-5814-5 envirsergroup@gmail.com

                                      info@envirservicelab.com

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง-น้ำเสีย ฯลฯ

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง, น้ำเสีย, น้ำดื่ม, น้ำใต้ดิน, น้ำบนดิน, นํ้าจากระบบหล่อเย็น, นํ้าจากแรงดันหม้อไอนํ้า เก็บตัวอย่างและทดสอบคุณภาพ ด้วยเครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย โดยมีรายการที่ให้บริการ ดังนี้ 

รายการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

Water wastewater monitoring and testing services