เลือกภาษา

02-943-5814-5 envirsergroup@gmail.com

                                      info@envirservicelab.com

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ให้บริการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามและทดสอบความสั่นสะเทือนสำหรับโครงการต่างๆ ในระยะก่อนการดำนินการ ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ด้วยเครื่องตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน (Vibration meter)

Lao 7

UBON 4