เลือกภาษา

02-943-5814-5 envirsergroup@gmail.com

                                      info@envirservicelab.com

บริการตรวจวัดสารมลพิษจากแหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง Cems

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดสารมลพิษจากแหล่งกำเนิด ตรวจวัดฝุ่นและก๊าซจากปล่องอย่างต่อเนื่อง Cems (Continuous Emission Monitoring) บริการด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดหรือปล่องระบายอากาศเสีย สามารถให้บริการทั้งด้านการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบติดตามตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศแบบต่อเนื่อง
สำหรับพารามิเตอร์ที่สามารถให้บริการได้แก่
• Oxygen (O2)
• Carbon Dioxide (CO2)
• Carbon Monoxide (CO)
• Oxides of Nitrogen (NOX)
• Sulphur Dioxide (SO2)
• Total Hydrocarbons (THC)