เลือกภาษา

02-943-5814-5 envirsergroup@gmail.com

                                      info@envirservicelab.com

image002
ดร.อมรพล ช่างสุพรรณ
(Ph.D. in Environmental Engineering and management)
สาขาที่เชี่ยวชาญ:
- การเก็บตัวอย่าง และทดสอบสารมลพิษทางอากาศ และเสียง
- การประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและเสียง
- การออกแบบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
image003
ดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม
(D. Eng. in Environmental Engineering and management)
สาขาที่เชี่ยวชาญ:
- การเก็บตัวอย่าง และทดสอบน้ำเสีย
- การประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางน้ำ
- การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
image006
Dr. Didin Agustian Permadi
(D.Eng. in Environmental Engineering and management)
สาขาที่เชี่ยวชาญ:
- การประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ
- การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการประเมินผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ
image004 2
น.ส.ณัฐฑี สุงสุวรรณ
Master Science (Environmental Planning for Community and Rural Development)
สาขาที่เชี่ยวชาญ:
- รายงานข้อมูล
image006 2
ดร.ภาสกร สามล
Ph.D. in Environmental
สาขาที่เชี่ยวชาญ:
- ตรวจวัดสารมลพิษจากแหล่งกำเนิด